Do 15 000 zł dotacji na rozwój wsi

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do 15 000 zł dotacji na rozwój wsi

15 listopada ruszyła kolejna edycja Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej". To interesująca propozycja m.in. dla rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych, które w ramach tego projektu mogą powalczyć o dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Program "Razem Możemy Więcej" realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego głównym założeniem jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, a także podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).
Dofinansowanie może sięgnąć 15 tys. zł, ale wnioskowany grant nie może pokrywać całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy.

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:

  • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu,
  • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Wnioski można składać do 15 stycznia 2011 r. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w zakładce "Dotacje".

Otwórz