Dziesięć wrześniowych uchwał

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dziesięć wrześniowych uchwał

23 września w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się ósma w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Tym razem nasi rajcy podjęli dziesięć uchwał.

To już czterdzieste dziewiąte posiedzenie sesyjne paczkowskich radnych w aktualnej kadencji. Na sali, obok członków Rady, pojawili się także Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, wiceburmistrz Grzegorz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. W spotkaniu, co staje się już swoistą tradycją, nie uczestniczyli sołtysi podpaczkowskich wsi, którzy przed posiedzeniem Rady spotkali się z gospodarzem naszej gminy, by przedyskutować bieżące sprawy ze swoich sołectw.

Właściwe obrady poprzedziła krótka uroczystość oficjalnego wręczenia nagród w Konkursie Fotograficznym "Mury mówią", zorganizowanym w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 przez Liceum Ogólnokształcące im. KEN oraz Urząd Miejski w Paczkowie. Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, w obecności Dyrektor Bożeny Małochleb i radnych, wręczył laureatom konkursu nagrody w postaci kart podarunkowych na sprzęt elektroniczny. Przypomnijmy, że zwycięstwo w tej fotograficznej rywalizacji przypadło w udziale Marcinowi Winiarskiemu (zdjęcie "Między kamienicami"), tuż za nim uplasowała się Emilia Torończak (zdjęcie z cyklu "Uroki miasta"), a podium uzupełniła Weronika Danicka (zdjęcie "Najpiękniej jest w Paczkowie"). Nagrodzone prace obejrzeć można tutaj. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

W kolejnej części sesji głos zabrał Burmistrz Wyczałkowski, który zapoznał rajców ze sprawozdaniem ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W raporcie poruszony został m.in. temat rozpoczęcia instalacji odgromowej w budynku przedszkola w Dziewiętlicach, ogłoszenia kolejnego przetergu na sprzedaż 30-arowej działki w Gościcach oraz wyrażenia zgody na podwyżkę stawki funduszu remontowego jednej z paczkowskich wspólnot, która planuje wzięcie kredytu na własne inwestycje.
Gospodarz Paczkowa wspomniał też o innej wspólnocie, w której sprawa podwyższenia stawki funduszu remontowego nie będzie taka prosta. Dach kamienicy Rynek 50 jest w fatalnym stanie i wymaga pilnego remontu, jednak jeden z członków tej wspólnoty nie wyraża zgody na podniesienie opłaty remontowej. W przypadku niewielkich wspólnot konieczna jest jednomyślność wszystkich współwłaścicieli, dlatego jej zarządca zdecydował się skierować sprawę do sądu. Remont zabezpieczający zniszczone krokwie i dachówki zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie, ale na gruntowną modernizację pokrycia dachowego tej kamienicy trzeba będzie poczekać do czasu decyzji sądu.

Burmistrz pokreślił też rosnącą skuteczność pobierania zaległości czynszowych, które nagminnie zdarzają się wielu mieszkańcom naszego miasta. Teraz, dzięki bardziej restrykcyjnemu egzekwowaniu czynszów przez ZUKiM, poprawia się płynność finansowa wielu wspólnot, co owocuje także większymi środkami dostępnymi w ramach funduszy remontowych. Sprawy lokatorów, którzy nie płacą czynszowych należności od wielu lat, trafiają teraz do sądu i kończą się wyrokami eksmisyjnymi, Gwarantuje to większe pole manewru przy realizacji potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych, osób starszych czy też osób, które płacą regularnie, a często mieszkają w gorszych warunkach niż dłużnicy.  

W swoim raporcie Wyczałkowski wspomniał także o zleceniu wykonania dokumentacji modernizacji sieci wodociągowej w Starym Paczkowie i Wilamowej, gdzie planowana jest wymiana rur azbestowych i stalowych na pcv. Burmistrz poinformował też radnych o decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, który postanowił, że planowana modernizacja ulicy Zawadzkiego w Paczkowie w tym roku nie dojdzie do skutku. Początkowo wyceniana na sumę ok. 4,3 mln zł inwestycja okazała się być znacznie droższą - w ramach ogłoszonego przetargu opolski ZDW otrzymał najtańszą ofertę opiewającą na kwotę ok. 5,5 mln zł. Przebudowę drogi nr 382 zgłoszono do przyszłorocznego budżetu, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że władze wojewódzkie podejmą się realizacji tego zadania w 2011 roku. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

Wyczałkowski krótko podsumował też tegoroczne obchody nowej formuły święta naszego miasta - Festynu Pogranicza 2010, podkreślając przede wszystkim "dość spokojny" przebieg uroczystości. Biorąc pod uwagę ilość incydentów i interwencji służb mundurowych podczas tego typu imprez na terenie Paczkowa w poprzednich latach, tegoroczne obchody można zaliczyć do wyjątkowo "pokojowych". Duża w tym zasługa organizatorów imprezy, którzy zapewnili liczne szeregi profesjonalnych ochroniarzy. 

Podczas wrześniowej sesji radni skupili się na dziesięciu uchwałach. Pierwsze dwie z nich dotyczyły finansowych korekt tegorocznego budżetu Gminy Paczków, a trzecia podjęta została w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 r.
Przyjęciem kolejnej uchwały rajcy zatwierdzili tegoroczne stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Rada zajęła się też tematem szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym. Przyjęto także uchwałę aktualizującą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków na lata 2007-2013. Korekty w LPR były konieczne, ponieważ jednym z bezwzględnych kryteriów merytorycznych przy ocenie projektów jest ich zgodność projektu z tym strategicznym dokumentem. Złożony wniosek musi być spójny w całym zakresie z LPR, a niektóre planowane projekty rewitalizacyjne są przewidziane w szerszym lub nieco węższym zakresie, niż do tej pory opisywał to program. Teraz radni wprowadzili niezbędne zmiany i zniwelowali wspomniane różnice.

Kolejny wrześniowy projekt uchwały zagwarantował  "zielone światło" dla zawarcia następnych umów dzierżawy z kilkunastoma dzierżawcami ogródków warzywnych i gruntów rolnych. Radni wyrazili też zgodę na przystąpienie Gminy Paczków do projektu "Edukacja Naszą Przyszłością" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty). Program ENP przewiduje realizację systemu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Grupy docelowe zostaną wybrane na podstawie zainteresowań, rozmów z rodzicami, orzeczeń z poradni psychologicznej, spostrzeżeń wychowawców klasowych i pedagoga szkolnego. W ramach projektu trzy paczkowskie szkoły podstawowe PSP nr 2, PSP nr 3 oraz PSP Trzeboszowice) zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne, tablice edukacyjne, specjalne gry i plansze wychowawcze.

Następna uchwała zwiastuje wstępne przygotowania do listopadowych wyborów samorządowych. W dniu wyborów - 21 listopada - w Szpitalu Miejskim w Paczkowie przebywać będzie prawdopodobnie ponad 50 pacjentów, w związku z czym Gmina Paczków zdecydowała o konieczności utworzenia na terenie Szpitala dodatkowego okręgu wyborczego. Rada przychyliła się do tej propozycji, potwierdzając to przegłosowaniem wspomnianego projektu.

Ostatnią sprawą, jaką zajęli się nasi rajcy, było zatwierdzenie "Planu Odnowy Miejscowości Kamienica". Jest to dokument, który stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Plan Odnowy Miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego wsi. Pozwoli także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłu na własny rozwój i poprawę warunków życia. Proponowane w nim przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za możliwe do zrealizowania, przy założeniu ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Paczków. Dokument najpierw przyjęto na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Kamienica, a na wrześniowej sesji zaakceptowali go członkowie paczkowskiej Rady Miejskiej.

W części poświęconej wolnym wnioskom i zapytaniom radnych pojawił się m.in. budzący ostatnio spore emocje temat budowy kanalizacji w okolicach ulicy Staszica i Młyńskiej. Burmistrz zapewnił, że po zakończeniu realizacji inwestycji w tej części miasta wszystkie zniszczone podczas prac chodniki zostaną odtworzone, podobnie jak zerwane połacie asfaltu na Młyńskiej, a ulica Staszica doczeka się całkowicie nowej nawierzchni asfaltowej. Wszystko to zostanie zrealizowane w ramach pieniędzy zabezpieczonych na cel projektu i nie będzie wymagać dodatkowych nakładów finansowych.
Prace przy tej największej w ostatnich latach inwestycji gminnej wzbudzają dużo kontrowersji. Coraz częściej mieszkańcy Paczkowa mają pretensje co do działań wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy. Problemem są też częste przerwy w dostawie wody. Podczas sesji Burmistrz Wyczałkowski  wyjaśnił, że powodem tych uciążliwych awarii jest brak dokładnej inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenie naszego miasta. Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie dysponuje tego typu schematem, dlatego często zdarza się, że wykonawca, pracując według przygotowanych projektów, natrafia na rury wodociągowe, których "na papierze" nie ma. Budowana przed wieloma laty sieć wodociągowa w wielu częściach Paczkowa nie jest dokładnie rozpracowana. W efekcie wykonawcy zdarza się przerwać "nitki" wodociągowe, o których istnieniu najzwyczajniej nie wiedzą. 
Radni pytali również o stan realizacji inwestycji przy drogach powiatowych - chodnika w Gościcach, zatoczki autobusowej w Unikowicach i chodnika w Paczkowie przy ulicy Kopernika. Warto przypomnieć, że Gmina Paczków zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę 100 tys. zł - pieniądze te posłużą do partycypacji 40% kosztów wymienionych zadań.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej planowana jest w drugiej połowie października.

Otwórz