Osiem majowych uchwał

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Osiem majowych uchwał

Dodatkowe godziny pracy policjantów, stawka opłaty targowej i dwa istotne gminne programy - oto najważniejsze tematy ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 27 maja w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego.

Nasi radni zasiedli do obrad po raz piąty w tym roku, a czterdziesty szósty w kadencji. Tradycyjnie na sesji nie zabrakło obecności Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego i jego Zastępcy Grzegorza Jasioka. Na sali pojawił się także Komendant Straży Miejskiej Mirosław Szpyt. Po raz kolejny w spotkaniu nie uczestniczyli sołtysi podpaczkowskich wsi, którzy przed posiedzeniem rajców spotkali się z gospodarzem naszej gminy, by przedyskutować bieżące sprawy ze swoich sołectw.

Jak zwykle przed rozpoczęciem obrad, Burmistrz Gminy Paczków przedstawił radnym raport ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Na wstępie Bogdan Wyczałkowski przekazał członkom Rady niezbyt dobre wieści z Opola  - Zarząd Województwa Opolskiego przesunął termin naboru wniosków do RPO WO 2007-2013 na działanie pod nazwą "Rewitalizacja obszarów miejskich" z czerwca na sierpień 2010 roku. Na szczeblu wojewódzkim to już kolejna zmiana decyzji w tej sprawie. W praktyce oznacza to, że realizacja planowanych w ramach tego zadania inwestycji w centrum Paczkowa znów oddala się w czasie. O szczegółach piszemy tutaj.

W sprawozdaniu Burmistrz powiedział m.in. o rozpoczętej w Domu Kata instalacji elektronicznego systemu sygnalizacji pożaru, dofinansowaniu planowanej wymiany drzwi w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach oraz wydaniu zgody na zwiększenie stawki funduszu remontowego w jednej z paczkowskich wspólnot mieszkaniowych. Właściciele mieszkań w budynku przy ulicy Narutowicza 17, śladem członków innych wspólnot, planują realizację inwestycji remontowych, dlatego zdecydowali się na podwyższenie własnych stawek na ten cel. Tego typu inicjatywy są wyjątkowo wskazane, godne poparcia i naśladowania, bo zwiększenie stawki na remonty po pewnym czasie może skutkować wyraźną poprawą stanu technicznego i estetyki poszczególnych kamienic.

Gospodarz Paczkowa wspomniał też o rozpoczynającym się wkrótce remoncie ulicy Chrobrego, zleceniu malowania ławek w centrum miasta oraz o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - zwalczania narkomanii (10 tys. zł do podziału: 8 tys. zł dla SMGP Alterna, 2 tys. zł UKS Lider). Wyczałkowski poinformował też o pozbawieniu prawa do lokalu jednego z mieszkańców ulicy Daszyńskiego, który w pamiętną noc 22 marca zaprószył w budynku ogień. Efektem tego incydentu był pożar, który doszczętnie strawił zajmowane przez niego mieszkanie na poddaszu. Decyzją Burmistrza, wspomniany "piroman" został pozbawiony praw do tego lokalu, który niedługo zostanie gruntownie odremontowany i wystawiony na sprzedaż.

Burmistrz poruszył też kwestię planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizacji ulicy Zawadzkiego - decyzje w sprawie środków finansowych na ten cel mają zapaść w Opolu najprawdopodobniej na początku czerwca. W swoim raporcie gospodarz miasta wspomniał również o najnowszej decyzji Ministerstwa Pracy, w myśl której środki na roboty publiczne i prace interwencyjne zostały zablokowane - około 900 mln zł przeznaczonych na ten cel zostało przesunięte do tworzonej przez rząd rezerwy dla powodzian. Oznacza to, że w najbliższym czasie wszyscy zainteresowani tą formą zatrudnienia, będą musieli uzbroić się w cierpliwość.  

Wobec szalejącej na terenie Polski powodzi nie zabrakło również tematu profilaktyki powodziowej w naszej gminie. Wyczałkowski zdał radnym szczegółową relację ze spotkania opolskich władz samorządowych, w którym ostatnio wziął udział. Rozmawiano na nim o możliwościach zabezpieczenia miast nad Nysą Kłodzką, m.in. Paczkowa, przed ewentualną "wielką wodą". Proponowane rozwiązania to obwałowanie Zalewu Paczkowskiego, przygotowanie terenów zalewowych oraz budowa nowego zbiornika retencyjnego w okolicach Kamieńca Ząbkowickiego. Dla naszego miasta ten temat jest niezwykle istotny, bo, jak wynika z najnowszych badań, w przypadku przekroczenia stanu alarmowego na Nysie Kłodzkiej, Paczków jest w dużo większym niebezpieczeństwie niż np. stolica naszego powiatu - Nysa. Burmistrz zapowiedział, że już w czerwcu zorganizuje kolejne tego typu spotkanie, podczas którego tematem przewodnim znów będzie sprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Podczas majowych obrad radni skupili się w sumie na ośmiu uchwałach. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia kilku merytorycznych korekt do uchwały budżetowej Gminy Paczków na 2010 rok. Druga dokonała zmian w samym budżecie - wprowadzono wpływy z tytułu podatku akcyzowego oraz zabezpieczono środki na planowaną partycypację kosztów modernizacji dróg powiatowych.

Rajcy zajęli się także tematem stawki opłaty targowej za prowadzenie handlu na terenie gminy Paczków. W myśl przyjętej uchwały, handlowców sprzedających ze stoiska targowego, straganu (do 6m2) lub samochodu obowiązywać będzie opłata w wysokości 18,00 zł za dzień. W przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa od 6 m2, pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 3,00 zł za każdy następny rozpoczęty 1 m2 powierzchni. Sprzedawcy prowadzący handel z ręki, torby lub kosza będą musieli ponieść koszt w wysokości 3,00 zł dziennie.

Podjęto też uchwałę w sprawie ustalenia prowadzonej przez Gminę Paczków sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dokument ten zatwierdzi funkcjonowanie w Paczkowie dwóch przedszkoli publicznych i jednego przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym oraz ośmiu przedszkoli na terenach wiejskich (w tym jedno jako oddział przy szkole podstawowej). Ustalono także stawki opłat, jakie ponieść muszą rodzice oddając dzieci do przedszkola lub żłobka w wymiarze przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Ważnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych, które zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Paczków. To już kolejna tego typu inicjatywa przedstawicieli władz samorządowych Paczkowa, które chcą w ten sposób wesprzeć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy. To rozwiązanie stosowane było już w przeszłości i wyraźnie się sprawdziło. W praktyce oznacza to, że Burmistrz Gminy Paczków przekaże KPP w Nysie kwotę ponad 11,5 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na realizację w okresie wakacyjnym (od czerwca do października) dodatkowych 496 godzin pracy funkcjonariuszy policji. Dzięki temu, podczas rozpoczynających się wkrótce wakacji, ulice Paczkowa patrolować będą dodatkowi policjanci, co skutecznie przełoży się na bezpieczeństwo w naszym mieście. Radni przychylili się do tego pomysłu i potwierdzili to wspomnianą uchwałą.

Ostatnia para uchwał dotyczyła przyjęcia dwóch istotnych gminnych programów - Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Paczków na lata 2010 – 2015 oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013. Pierwszy z nich szczegółowo opisuje rozwiązania profilaktyczne i pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie. Problem ten jest od wielu lat bardzo poważny i wymaga sprecyzowania wielu działań zapobiegawczych. Rodzina jest przecież jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka, a skutki stosowania przemocy w gronie najbliższych są często bardzo drastyczne. Drugi przedyskutowany tego dnia program zawiera dokładny wykaz obiektów zabytkowych na terenie naszej gminy oraz określa kierunki i sposoby ich ochrony. Oba dokumenty zyskały uznanie w oczach rajców, którzy jednogłośnie je przyjęli.

Kolejna, szósta już, tegoroczna sesja odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca.   

Otwórz