Absolutorium dla Burmistrza

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Absolutorium dla Burmistrza

"Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu 2009" -  tymi słowami Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Ćwik podsumował najważniejszy punkt obrad sesji absolutoryjnej, która odbyła się 29 kwietnia.

Absolutoryjna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej była czwartym w tym roku, a czterdziestym piątym w skali całej kadencji posiedzeniem naszych rajców. Tradycyjnie na sesji obecny był Burmistrz Bogdan Wyczałkowski, a także jego Zastępca Grzegorz Jasiok i Skarbnik Dariusz Wąsiak. Zabrakło tym razem sołtysów podpaczkowskich wsi, którzy przed rozpoczęciem sesji spotkali się z gospodarzem naszej gminy, by podyskutować o szczegółach debiutującego w tym roku funduszu sołeckiego. Przy okazji sołtysi poruszyli również inne tematy, dlatego ich obecność na sesji nie była konieczna.

Sesję rozpoczęła minuta ciszy - paczkowscy radni oddali w ten sposób hołd wszystkim ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Po dopełnieniu wstępnych formalności, Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

W swoim raporcie Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o wydaniu negatywnej opinii w sprawie likwidacji jednego z autobusowych połączeń PKS do Gościc, zgodzie na sprzedaż Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Opolu lokalu przy ulicy Wojska Polskiego (aktualnej siedziby paczkowskiego Koła PZW) oraz o sfinansowaniu tablicy pamiątkowej, która 14 kwietnia, podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia, została odsłonięta w paczkowskim parku.
Burmistrz poinformował także o odrzuceniu zaproponowanej przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych podwyżki opłaty za wywóz nieczystości stałych. Z akceptacją spotkał się to inny wniosek ZUKiM-u - w sprawie dofinansowania kwietniowej akcji "Wielkie Porządki w Gminie Paczków. Gospodarz Paczkowa poinformował też o nieodpłatnym przekazaniu sołectwu Stary Paczków materiału ceramicznego, który zostanie wykorzystany do budowy chodnika przy tamtejszym Przedszkolu Publicznym, a także o sprzedaży w trybie bezprzetargowym kliku mieszkań z centrum Paczkowa oraz o wskazaniu lokalu socjalnego, który przeznaczony będzie do najmu dla osób z sądowym wyrokiem eksmisyjnym.
W swoim sprawozdaniu Burmistrz poruszył również temat remontów mostu i kładki oraz odbudowy dwóch kolejnych kładek w Dziewiętlicach. Wybór wykonawcy dwóch zadań w ramach tej inwestycji - modernizacji mostu i kładki - odbył się bezprzetargowo. Wyczałkowski poinformował, że wybrał najtańszą ofertę - w sumie oba remonty będą kosztować ok. 104 tys. zł. Jest to cześć inwestycji, która uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przetargi dotyczące dwóch pozostałych elementów tego zadania (odbudowy dwóch kładek) zostały już rozstrzygnięte i wkrótce ruszą prace przy wspomnianych przeprawach.

Najważniejszym punktem programu sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Paczków za 2009 rok. Głosowanie poprzedzono odczytem opinii Komisji Rewizyjnej oraz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jego wykonania. Obie oceny były wysokie - zdaniem podmiotów sprawdzających wykonanie paczkowskiego budżetu za rok 2009 prowadzone było zgodnie z planem, dlatego sprawozdanie z działalności finansowej Burmistrza zostało uznane za prawidłowe. 
Radni nie mieli zastrzeżeń do wykonania budżetu i jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Paczków Bogdanowi Wyczałkowskiemu absolutorium - jedenastego w historii jego pracy na tym stanowisku. Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Ćwik podkreślił niezwykle sprawną pracę Komisji Rewizyjnej, podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego za kompetentne przygotowanie sprawozdania budżetowego i przyznał, że ta udana współpraca zaowocowała tak pozytywną opinia RIO. Burmistrz przyznał, że zmieniająca się sytuacja finansowa gminy tradycyjnie wymuszała potrzebę dokonywania na bieżąco licznych zmian w budżecie. Wyczałkowski podziękował radnym za rzeczową współpracę przy dostosowywaniu budżetu za 2009 rok do zakładanych potrzeb i faktycznych możliwości jego wykonania.

Kolejne podjęte tego dnia uchwały dotyczyły wprowadzenia kilku korekt do tegorocznego budżetu oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2,2 mln z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków w 2010 r. (jego spłata wraz z odsetkami nastąpi w latach 2011-2015). Następna uchwała wprowadziła nieznaczne zmiany w podziale gminnych okręgów wyborczych - w związku ze zmianą normy przedstawicielstwa konieczne było połączenie dotychczasowych okręgów nr III i IV, które stały się jednym okręgiem, obejmującym sołectwa Dziewiętlice, Ujeździec, Gościce, Unikowice, Lisie Kąty.
Radni wyrazili także zgodę na zawarcie przez Gminę Paczków nowych umów dzierżawy z 24 dotychczasowymi dzierżawcami gminnych nieruchomości - akceptację w tej sprawie wyrażano w formie stosownej uchwały.
W kolejnych uchwałach radni ustalili wymagania jakie na terenie Gminy Paczków powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, a także przedsiębiorcy planujący odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Ostatnia uchwała, wprowadzona do porządku obrad tuż przed rozpoczęciem sesji, zwiastuje wstępne przygotowania do czerwcowych wyborów prezydenckich. W dniu wyborów - 20 czerwca - w Szpitalu Miejskim w Paczkowie przebywać będzie prawdopodobnie ponad 50 pacjentów, w związku z czym Gmina Paczków zdecydowała o konieczności utworzenia na terenie Szpitala dodatkowego okręgu wyborczego. Rada przychyliła się do tej propozycji, potwierdzając to przegłosowaniem odpowiedniej uchwały.

Wśród interpelacji i wolnych wniosków pojawił się temat funkcjonowania składowiska odpadów w Ujeźdźcu. Gromadzone są na nim śmieci z terenu trzech gmin: Paczkowa, Ziębic i Kamieńca Ząbkowickiego, czasowo transportowane są też odpady z Bystrzycy Kłodzkiej. Zgodnie z dotychczasowymi planami paczkowskie wysypisko ma działać do 2014 roku, mimo, że jego pojemność pozwala na funkcjonowanie przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Sprawę komplikują plany polskiego parlamentu, który dąży do zamknięcia małych składowisk - docelowo na terenie Opolszczyzny ma pozostać jedynie 5 wysypisk (dziś jest ich 16). Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji pozwolenia zintegrowanego, która pozwoli na dostosowanie go do znowelizowanych niedawno przepisów. Istnieje jednak ryzyko, że niewielki napływ śmieci, a przede wszystkim brak technologicznych możliwości selekcji odpadów biodegradowalnych, zakwalifikuje paczkowskie wysypisko do wcześniejszej likwidacji. Zwiększenie "strumienia" odpadów, a przede wszystkim wyposażenie składowiska w urządzenia do oddzielenia odpadów biodegradowalnych, wiązałoby się z koniecznością kosztownych inwestycji. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Ogólnokrajowe przepisy wciąż się zmieniają. Na razie składowisko w Ujeźdźcu bez problemu powinno działać do końca bieżącego roku, jednak Gminę Paczków i ZUKiM czeka sporo pracy, by kwestię likwidacji wysypiska odroczyć co najmniej do 2014 roku.

Pod koniec sesji na sali posiedzeń pojawił się także Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji Radosław Napieracz, który zdał szczegółowe sprawozdanie z zakończonej niedawno realizacji projektu "Forum sportowo-rekreacyjne Paczków - Javornik", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu przekroczyła 115 tys. zł, z czego do budżetu Gminy Paczków wróci ok. 98 tys. zł. W ramach "Forum" udało się zorganizować 24 imprezy sportowe, w których w sumie wzięło udział około 1600 uczestników. Udało się także zakupić sporo sprzętu sportowego, który trafił do GCSiR Paczków. Środki w ramach projektu udało się też wykorzystać przy stworzeniu boiska do siatkówki plażowej na Stadionie Miejskim w Paczkowie. Dyrektor Napieracz poinformował również, że kolejny wniosek o dofinansowanie dużego sportowego programu jest już gotowy i, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wkrótce poznamy jego szczegóły.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej planowana jest na koniec maja.

Otwórz