Marcowa sesja Rady

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Marcowa sesja Rady

25 marca członkowie paczkowskiej Rady Miejskiej spotkali się w ratuszu na kolejnej sesji.

Było to już trzecie w tym roku kalendarzowym, a czterdzieste czwarte w skali całej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej w Paczkowie. Tradycyjnie oprócz naszych rajców w sesji uczestniczyli również Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, wiceburmistrz Grzegorz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. Nie zabrakło również licznej reprezentacji sołtysów wsi z terenu naszej gminy.

Jak zwykle przed rozpoczęciem obrad radni zapoznali się ze szczegółowym sprawozdaniem Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W raporcie tym Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o zatwierdzeniu propozycji wydatkowania środków finansowych w wysokości ponad 250 tys. zł, które obecnie zabezpieczone są w budżecie jako pieniądze Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, że na początku roku GFOŚiGW został zlikwidowany, a zadaniem władz samorządowych było rozdysponowanie jego środków do końca marca 2010 roku. Burmistrz zaakceptował rozwiązania przedstawione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i postanowił przedstawić je Radzie Miejskiej, która właśnie na marcowej sesji zajęła się tym tematem (szczegóły poniżej).  
Wyczałkowski poinformował również o wyłączeniu ze sprzedaży kilkunastu budynków komunalnych, które w całości należą do Gminy Paczków. W praktyce oznacza to, że mieszkania w tych budynkach nie będą sprzedawane prywatnym właścicielom, stanowiąc zasób komunalny Gminy, który będzie wykorzystywany w formie mieszkaniowej rezerwy na wypadek eksmisji czy wydarzeń losowych.
Burmistrz wspomniał także o zleceniu wykonania obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych wraz z określeniem nośności jednego z mostów w Dziewiętlicach. Jest to związane z planowanymi inwestycjami - remontem jednego z mostów, remontu kładki dla pieszych oraz kompletnej odbudowy dwóch kolejnych kładek na rzece Świdnie. W ramach tych zadań planowane jest zwiększenie nośności wspomnianego mostu z 1 do 3,5 tony.
W swoim sprawozdaniu gospodarz miasta powiedział też o dokonanym wstępnym podziale 24-arowej działki na "Osiedlu Wieszczów" w Paczkowie z przeznaczeniem na kolejne działki budowlane, o planach remontowych budynku dawnego Kółka Rolniczego przy ulicy Kościuszki oraz o wyborze firmy, która zajmie się w tym roku remontami cząstkowymi dróg gminnych.
Burmistrz poinformował także o rozpoczętych negocjacjach w sprawie wysokości odszkodowania, o które upominają się Polskie Koleje Państwowe. Sprawa ta jest wyjątkowo interesująca... W 2001 roku PKP zwróciło się do Gminy Paczków z wnioskiem o przekazanie jej ulicy Dworcowej, którą PKP wówczas zarządzały. Początkowo Gmina odrzuciła tę propozycję i odwołała się najpierw do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, później do Starostwa Powiatowego w Nysie. W obu przypadkach nakazano jednak władzom Paczkowa przejęcie wspomnianej drogi, wymuszając niejako uznanie jej za drogę gminną. Rok później sfinalizowano proces komunalizacji ulicy Dworcowej, przez co droga ta przeszła pod zarząd Gminy Paczków. Teraz PKP zażądało odszkodowania za przejęcie tego traktu, wyceniając ją na... ponad 386 tys. zł. Władze Paczkowa postanowiły negocjować tę kwotę - należy pamiętać, że przez wszystkie lata Gmina ponosiła koszty utrzymania tej drogi. Sprawa wydaje się dość skomplikowana, dlatego na rozstrzygnięcie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.
Bogdan Wyczałkowski wspomniał również o ostatnich pożarach na terenie naszej gminy, zwłaszcza o wydarzeniach z nocy 22 marca, kiedy w budynku przy ulicy Daszyńskiego doszczętnie spłonęło jedno z mieszkań na poddaszu. W wyniku pożaru mocno ucierpiał dach kamienicy, a w efekcie akcji ratunkowej zalane zostały dwa inne mieszkania. Burmistrz powołał już specjalną komisję, która oszacuje straty mieszkańców tego budynku. Zapewnił również o gotowości pomocy poszkodowanym i planach remontu zniszczonej kamienicy.

Podczas obrad radni skupili się w sumie na siedmiu uchwałach. Pierwsze dwie z nich dotyczyły wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie Gminy Paczków. Korekty te dotyczyły m.in. zabezpieczenia w budżecie 20 tys. zł na modernizację drogi do przejścia granicznego Kamienica - Bila Voda, 25 tys. zł na remont dachu i malowanie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie oraz 120 tys. zł na realizację projektu "Festyn Pogranicza 2010", który swoim zakresem obejmuje organizację we wrześniu tego roku wojewódzkiego otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa.
Dokonano również podziału środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zostały one zabezpieczone m.in. jako finansowe zwiększenia do modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowę przyłączy budynków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz budowę szamb w Dziewiętlicach (dodatkowe 90,5 tys. zł), zakup pojemników na zużyte leki (dodatkowe 4 tys. zł), inwentaryzację azbestu i kompostowników, zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz obsługę pojemników na leki i baterie (dodatkowe 49 tys, zł), likwidację nieczynnych szamb (dodatkowe 15 tys. zł), zakup pojemników na odpady niebezpieczne (dodatkowe 15 tys. zł), zakup sadzonek drzew i krzewów (dodatkowe 5 tys. zł), cięcia pielęgnacyjne (dodatkowe 32 tys. zł), likwidację "dzikiego wysypiska" w Trzeboszowicach (dodatkowe 5 tys. zł) oraz termomodernizację dwóch szkół - wymianę okien w PSP nr 3 oraz wymianę grzejników w PSP Kamienica (dodatkowe 35 tys. zł).
Uchwalony został również nowy plan wydatków na zadania inwestycyjne - według niego w tym roku Gmina Paczków wyda na inwestycje nieco ponad 10 mln zł.
Radni wprowadzili również zmianę do uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczając inkasenta, który będzie zobowiązany do pobierania opłat od posiadania psów. Opłata pobierana będzie jednorazowo od każdego właściciela psa - w przypadku zmiany właściciela, nowy opiekun będzie zobowiązany dokonać jej ponownie. Zarejestrowane w ten sposób zwierzęta zostaną odpowiednio oznakowane i będą posiadać własną pozycję w "psiej kartotece".
Kolejną uchwałą paczkowscy rajcy ustosunkowali się pozytywnie do planowanej przez Sejmik Województwa Opolskiego likwidacji działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych we wsi Kup pod Opolem. Poproszeni o wyrażenie swojej opinii członkowie Rady Miejskiej w Paczkowie zaopiniowali projekt uchwały likwidacyjnej pozytywnie i potwierdzili to stosowną uchwałą.
Radni pochylili się także nad dwoma uchwałami w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się w naszej gminie o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt, spalarni zwierzęcych zwłok, odbierania odpadów komunalnych, opróżniania szamb oraz transportu nieczystości stałych. Regulaminy te zostały jednogłośnie zaakceptowane.
Ostatnia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, czyli opłaty, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości, np. poprzez wybudowanie wodociągu czy modernizację drogi. Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami obniża maksymalną stawkę procentową opłaty adiacenckiej z 50% do 30%. Dotychczasowy poziom opłaty w naszej gminie wynosił 45%, dlatego konieczne było dostosowanie stawki do nowych przepisów.

W ostatniej części sesji przyszedł czas na zapytania radnych i wolne wnioski. Rajcy poruszyli m.in. temat zorganizowanego w ostatnich dniach w Paczkowie Konwentu Starostów, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nyskiego i najważniejszych zagadnień z nim związanych (np. przejęcie spółki PKS Nysa przez władze powiatu, remonty dróg powiatowych oraz kwestia zatrzymania przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nysie specjalistycznej karetki pogotowia). Burmistrz poinformował radnych o planach nyskiego ZDP związanych z naszą gminą - mowa o budowie chodnika w Gościcach, budowie zatoczki autobusowej w Unikowicach oraz modernizacji chodnika w Paczkowie przy ulicy Wojska Polskiego (okolice Domu Dziecka). Propozycje te będą możliwe do realizacji wyłącznie w przypadku partycypacji kosztów tych przedsięwzięć - inwestycje warte ok. 250 tys. zł Gmina Paczków musiałaby wesprzeć sumą 100 tys. zł.
Rozmawiano również o rozpoczynających się wkrótce remontach cząstkowych dróg oraz o problemach z egzekucją podatków w przypadkach, gdy decyzje wystawiane są na osoby nieżyjące. Tego typu przypadki zdarzają się dość często, a wynika to zaniedbań mieszkańców w sprawach spadkowych. Wielu mieszkańców naszej gminy zajmuje lub użytkuje nieruchomości, w których aktach własności wciąż figurują nazwiska ich zmarłych, często wiele lat temu, członków rodziny. Gmina od dłuższego czasu prowadzi działania, mające na celu regulację tych kwestii, ponieważ jednostka samorządu terytorialnego nie może wymagać zapłaty podatku od kogoś, kto nie jest właścicielem danej nieruchomości.
Podjęto również temat zapowiadanej kilka lat temu budowy krytej pływalni w Paczkowie. Burmistrz przyznał, że realizacja tej niezwykle kosztownej inwestycji jest w dużej mierze uzależniona od postępów w sprawie utworzenia na terenie naszej gminy elektrowni wiatrowych. W skrócie: Gminę Paczków stać będzie na budowę, a przede wszystkim obsługę krytego basenu wtedy, gdy na naszym terenie ruszą elektrownie wiatrowe, które generować będą znaczące wpływy do budżetu.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej planowana jest pod koniec kwietnia 2010 roku.  

Otwórz