Otwarty konkurs ofert - ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Otwarty konkurs ofert - ochrona zdrowia i zwalczanie narkomanii

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie ochrony zdrowia - zwalczania narkomanii.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia. Realizacja zadania powinna opierać się o następujące formy: organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie ochrony i przeciwdziałania narkomanii (w szczególności skierowanej dla dzieci i młodzieży), promowanie alternatywnego, zdrowego sposobu na życie poprzez organizowanie działań sportowo-kulturalnych połączonych z edukacją publiczną w zakresie profilaktyki uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w tym roku wynosi 10 000 zł. Zadania powinny być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 

Oferty dotyczące powierzania lub wspierania wykonywania wspomnianego zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, pokój nr 10, I piętro) w terminie do dnia 16 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można w pliku: Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii.

Otwórz