Kolejna sesja za nami

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejna sesja za nami

25 lutego w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się druga w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej.

To już czterdzieste trzecie posiedzenie sesyjne naszych rajców w tej kadencji. Oprócz członków Rady na sali nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, wiceburmistrza Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. W sesji wzięli również udział sołtysi kilku podpaczkowskich wsi.

Posiedzenie tradycyjnie poprzedziło sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W swoim raporcie Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o ogłoszeniu przetargu na budowę paczkowskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Orlik" oraz o zleceniu przygotowania dokumentacji projektowej nowej części cmentarza komunalnego - projekt ten dotyczy pierwszego etapu adaptacji terenów dawnych ogródków działkowych. Inwestycja ta zapewni zwiększenie powierzchni cmentarza komunalnego o ponad 140 arów. W ramach projektu, oprócz nowych pól grzebalnych, powstanie parking i budynek obsługi cmentarza. Koszt przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej wyniesie 39 tys. zł.
Burmistrz poinformował też radnych o wydaniu zgody na propozycję zwiększenia stawek funduszu remontowego w niektórych wspólnotach mieszkaniowych. Kilka wspólnot planuje realizację inwestycji remontowych, dlatego zdecydowało się na podwyższenie własnych stawek na ten cel. Gospodarz Paczkowa przychylił się do tych wniosków.

Wyczałkowski wspomniał też o nowym sposobie rozliczania podatku od nieruchomości należących do firmy "Hawex" - sprzedawcy materiałów opałowych, właściciela terenu dawnej fabryki mebli przy ul. Daszyńskiego. Burmistrz przystał na propozycję rozliczenia podatku w formie towaru - węgla. Podobne rozwiązanie Gmina Paczków stosuje z powodzeniem w przypadku firmy "Jopek", która rozlicza swój podatek w formie materiału ceramicznego (dachówki, cegły), wykorzystywanego przy wszelkiego rodzaju gminnych remontach czy inwestycjach. Teraz do Gminy trafiał będzie również bardzo korzystnie wyceniony węgiel, który będzie można użyć do ogrzania budynków gminnych placówek oświatowych.

Gospodarz miasta potwierdził również wydanie zgody na montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z fundamentami - zostaną one zainstalowane na terenie paczkowskich plant miejskich (inwestycja będzie elementem rewitalizacji centrum Paczkowa). Burmistrz wspomniał też o wydaniu kilku decyzji przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, przypominając jednocześnie, że tego typu zmiany warto przeprowadzać właśnie teraz, gdy obowiązują korzystne bonifikaty finansowe podczas procedury przekształceniowej.
W swoim raporcie Wyczałkowski przekazał radnym również informację na temat planowanej budowy przyłącza kanalizacyjnego do jednego z dawnych budynków rolniczych przy ulicy Kościuszki. Właściciel tej nieruchomości adaptuje ją na nowoczesne centrum szkoleniowo-wystawowe, w którym planowana jest m.in. organizacja stałej ekspozycji zabytkowych samochodów, galeria sztuki, sala konferencyjna i winiarnia. W realizacji tej inwestycji pomoże podłączenie budynku do sieci miejskiej kanalizacji, dlatego władze miasta zdecydowały się na wykonanie wspomnianego przyłącza o długości ok. 200 metrów.

Wśród wniosków komisji stałych znalazła się m.in. propozycja powołania komisji, której zadaniem byłoby przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji komórek i garaży zlokalizowanych w podwórkach centrum miasta. Tego typu spis miałby zostać poddany szczegółowej analizie w kontekście planowanych inwestycji rewitalizacyjnych.
Komisje wnioskowały również o wskazanie pracownika Urzędu Miejskiego, który miałby za zadanie pomagać sołtysom i mieszkańcom wsi w przygotowywaniu wniosków do programu "Odnowa wsi". Propozycja ta związana jest bezpośrednio z faktem rozdysponowania środków na ten cel pomiędzy poszczególne sołectwa naszej gminy - w ramach "Odnowy wsi" przyznana została kwota 10 tys. zł, którą podzielono po równo pomiędzy dziesięć wsi aktywnych w tym programie. Potwierdzony został również termin i miejsce obchodów tegorocznych Dożynek Gminnych - ich organizacją w dniach 28-29 sierpnia zajmie się Stary Paczków.
Komisje wnioskowały też o przygotowanie inwentaryzacji i wykonanie szczegółowych obmiarów tymczasowego placu targowego przy ulicy Kołłątaja. Pomoże to w dokładnym ustaleniu zasad naliczania opłaty targowej. Jednocześnie przygotowany został wniosek o zagospodarowanie wykonanego placu targowego przy ulicy Jagiellońskiej - wiązałoby się to z przeniesieniem w to miejsce dotychczasowego targowiska.

Podczas lutowej sesji radni przyjęli w sumie siedem uchwał. Pierwsza z nich wprowadziła kilka zmian w tegorocznym budżecie, dwie następne dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowymi dzierżawcami. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym tego typu decyzje leżą w gestii Rady Miejskiej, dlatego przedłużenie wspomnianych umów mogło się odbyć wyłącznie za jej zgodą.
Kolejne trzy uchwały dotyczyły zatwierdzenia szczegółowych harmonogramów pracy Rady Miejskiej i działającej w jej ramach Komisji. Podjęcie tych uchwał zagwarantowało przyjęcie tegorocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej i wszystkich pozostałych Komisji Stałych oraz uchwalenie planu pracy w 2010 roku całej Rady Miejskiej.
Ostatnią podjętą tego dnia uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na wyodrębnienie w 2011 roku funduszu sołeckiego.

Po zakończeniu głosowań Rada Miejska zajęła się sprawą jednego z mieszkańców, który skorzystał z otwartego charakteru sesji i możliwości uczestniczenia w obradach. Problem dotyczył kwestii rozliczania kosztów zanieczyszczonej wody, która od czasu do czasu pojawia się w naszych kranach. W tego typu sytuacjach mieszkańcy Paczkowa mają prawo odnotować, według wskazań licznika, ilość spuszczonej wody, która nie nadaje się do użytku, a następnie przekazać tę informację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po zgłoszeniu takiej awarii ZWiK odliczy koszt zanieczyszczonej wody.

W końcowej części spotkania paczkowscy rajcy poruszyli kilka istotnych tematów, m.in. sprawę rozpoczęcia prac przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 382 na trasie od dawnej stacji benzynowej przy ulicy Wojska Polskiego przez ulicę Zawadzkiego aż do mostu przy ulicy Armii Krajowej. Burmistrz poinformował, że w tej sprawie władze wojewódzkie podjęły już pierwsze kroki - Zarząd Dróg Wojewódzkich zawnioskował już do Marszałka Województwa Opolskiego o zabezpieczenie pieniędzy na przygotowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. O dalszych postępach tej sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.
Radni podjęli również sprawę niezwykle rażącego i nieestetycznego elementu miejskiego krajobrazu, jakim bez wątpienia są... psie odchody. Niestety problem jest trudny do wyeliminowania. Jednym z pomysłów jego rozwiązania jest zlecenie wysprzątania miasta specjalistycznej firmie. Przy okazji tego tematu warto przypomnieć o obowiązku sprzątania po naszych domowych pupilach. Pamiętajmy, że w dużej mierze występowanie tego problemu zależy od nas - mieszkańców. Ewentualna instalacja specjalnych pojemników czy udostępnienie odpowiednich worków foliowych nie będzie skuteczne, jeśli wśród paczkowian zabraknie dobrej woli i poczucia obowiązku posprzątania po swoich ulubieńcach.

Poruszono również temat reklam, które umieszczane są na budynkach komunalnych. Ilość montowanych banerów rośnie w zastraszającym tempie, a w znakomitej większości nie nawiązują one nawet w najmniejszym stopniu do zabytkowego charakteru paczkowskiej starówki. Trzeba pamiętać, że decyzje w tych sprawach podejmują zarządcy budynków - to wspólnoty mieszkaniowe wyrażają zgody na montaż tego typu instalacji na swoich elewacjach. Niektóre wspólnoty potrafią w ten sposób dobrze zarabiać, wykorzystując zdobyte w ten sposób środki finansowe na realizację własnych remontów.  Niestety wśród właścicieli nieruchomości panuje duża samowola - często bez uzgodnień maluje się elewacje, wymienia okna, montuje reklamy. Wiele przypadków jest już zgłoszonych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Prawdopodobnie wkrótce tematem zajmie się również Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który, wobec starań władz Paczkowa o uzyskanie dla centrum miasta statusu Pomnika Historii, sporo uwagi skupi zapewne na "Polskim Carcassonne".

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbędzie się w marcu, najprawdopodobniej pod koniec miesiąca.

Otwórz