Zebrania paczkowskich wspólnot

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zebrania paczkowskich wspólnot

We wspólnotach mieszkaniowych trwa sezon rocznych zebrań - to na nich zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zaliczek czy planowanych remontów.

Pierwsze miesiące każdego roku są dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych bardzo ważne. Na zwoływanych wtedy zebraniach rocznych właściciele lokali podejmują decyzję wiążące ich przez cały najbliższy rok. Takie spotkanie to nie tylko świetna okazja, by spotkać sąsiadów. Udział w nim powinien wziąć każdy właściciel, który chce mieć wpływ na zarządzenie zamieszkiwanym przez siebie budynkiem.

Zwołanie zebrania jest obowiązkiem zarządów lub zarządców wspólnot mieszkaniowych, którzy każdego właściciela powinni o tym fakcie powiadomić na piśmie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zorganizowanie tego typu spotkania jest obligatoryjne - zarząd lub zarządca powinien zrobić to przynajmniej raz w roku, nie później niż w jego pierwszym kwartale.

Celem takiego zebrania jest ocena pracy zarządu lub zarządcy, przyjęcie sprawozdania z ich działalności, podjęcie uchwały udzielającej im absolutorium oraz uchwalenie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie opłat zarządu. Na zebraniu właściciele powinni szczegółowo omówić kwestię wynagrodzenia zarządcy oraz składek i planów wydatkowania środków z funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego. Na tych spotkaniach powinny też zapadać decyzje o najważniejszych kwestiach określanych jako przekraczające zakres zwykłego zarządu (np. o dużych remontach, ociepleniu budynku) oraz poruszane inne kwestie związane z zarządzeniem nieruchomością wspólną.
Każdy właściciel lokalu ma prawo do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu budynkiem, w którym mieszka. Do obowiązków właścicieli należy m.in. ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego i uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Warto pamiętać, że jeśli zarząd lub zarządca nie wywiąże się z obowiązku zwołania zebrania w pierwszym kwartale roku, prawo organizacji takiego spotkania przysługuje każdemu właścicielowi. Obok tzw. zebrania rocznego, którego odbycie jest obligatoryjne, w razie potrzeby można również zwoływać inne zebrania - prawo ich organizacji mają właściciele lokali, którzy dysponują co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
Zachęcamy do udziału w zebraniach rocznych, a przede wszystkim do stałej aktywności w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Pamiętajmy, że wspólnotę mieszkaniową tworzy nie tylko zarząd czy zarządca, ale przede wszystkim ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład całej nieruchomości. To właśnie oni mogą decydować o zarządzaniu ich nieruchomością. Warto skorzystać z tego prawa i mieć wpływ na ważne kwestie związane z budynkiem, w którym mieszkamy. 

Otwórz