Pierwsza sesja w tym roku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Pierwsza sesja w tym roku

Za nami pierwsza w 2010 roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Spotkanie naszych rajców odbyło się 28 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Sesja inaugurująca pracę radnych w 2010 roku była ich czterdziestym drugim posiedzeniem w skali całej kadencji. Nieobencego tym razem Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego reprezentował jego zastępca - Grzegorz Jasiok. W posiedzeniu wziął również udział Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, a w końcowej części sesji pojawił się również Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Marek Kieliszek. Na sali nie zabrakło również kilku sołtysów z terenu naszej gminy.

Porządek obrad styczniowej sesji był niezwykle krótki - początkowo zawierał podjęcie tylko jednej uchwały w sprawie zmiany tegorocznego budżetu Gminy Paczków, jednak na wniosek Zastępcy Burmistrza został poszerzony o dodatkowy projekt uchwały korygującej budżet.

W sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym Grzegorz Jasiok wspomniał m.in. o likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (na początku roku GFOŚ został zniesiony, a zabezpieczone w nim środki zostały przeniesione do budżetu Gminy Paczków - pieniądze te przeznaczone będą nadal na cele związane z ochroną środowiska), zakupie specjalistycznych pojemników na zużyte lub przeterminowane leki (5 szt. takich pojemników trafi do paczkowskich aptek) oraz przyznaniu Klubowi Sportowemu "Sparta" Paczków dotacji na realizacje zadań w zakresie sportu kwalifikowanego (170 tys. zł na upowszechniane sportu wśród mieszkańców Paczkowa i okolic).

Wiceburmistrz poinformował rajców także o propozycji przeprowadzenia w ramach planowanej rewitalizacji centrum Paczkowa remontu dwóch zabytkowych kamienic - Rynek 50 oraz Emilii Plater 2. Oba te narożne budynki wymagają pilnych remontów, a tamtejsze wspólnoty zgromadziły w ramach funduszu remontowego sporą ilość pieniędzy. Środki te mogłoby zostać wykorzystane jako wkład własny inwestycji, dzięki czemu wspomniane modernizacje mogłyby zostać przeprowadzone w ramach planowanej rewitalizacji.

Jasiok poinformował też o podjęciu współpracy Gminy Paczków z firmą geodezyjną, która przystała na świadczenie swoich usług na zeszłorocznych warunkach finansowych oraz o planowanych wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie nagrodach dla trzech wyróżniających się rolników naszej gminy.

W kolejnym punkcie obrad radni przedstawili wnioski Komisji Stałych, a następnie przystąpili do głosowań nad projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył wprowadzenia do tegorocznego budżetu kilku istotnych korekt. W myśl tej uchwały zabezpieczono w budżecie ponad 653 tys. zł z przeznaczeniem na realizację planowanego projektu edukacyjnego, który ma zostać dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Wspomniana inwestycja ma na celu modernizację i poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w paczkowskich szkołach. Projekt przewiduje wyposażenie pięciu szkół (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Kamienica, PSP Trzeboszowice oraz Gimnazjum Publiczne w Paczkowie) w nowoczesne pracownie językowe, wyposażenie PSP nr 2 w profesjonalną pracownię przyrodniczą, całkowity remont dachu budynku Gimnazjum Publicznego oraz stworzenie w nim trzech nowych pracowni dydaktycznych (chemicznej, fizycznej i biologicznej). Całkowita wartość tej inwestycji sięga 668 tys. zł.

Dodatkowo wspomniana uchwała wprowadziła do budżetu m.in. prawie 170 tys. zł na spłatę kary naliczonej za nielegalną wycinkę drzew na terenie PSP nr 3 w Paczkowie, ponad 123 tys. zł na realizację zadań z zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie (np. prace interwencyjne) oraz dodatkowe 50 tys. zł na modernizację paczkowskiego stadionu sportowego. Uchwała ustaliła plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 9 589 539 zł. Projekt, choć niejednomyślnie, został przegłosowany i uchwała została podjęta.

Druga uchwała - wprowadzona do porządku obrad tuż przed ich rozpoczęciem - dotyczyła zabezpieczenia w tegorocznym budżecie kwoty 5,5 tys. zł na zakup dodatkowych ilości mineralnego uzdatniacza wody o nazwie "hydrocleanit" dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. Ostatnie badania wody pitnej w naszym mieście wykazały nieco zawyżony poziom manganu, dlatego konieczna jest jego redukcja. Zastosowanie tego środka w złożach filtracyjnych stacji uzdatniania wody w Paczkowie i w Starym Paczkowie będzie miało na celu skuteczne odmanganianie wody pitnej oraz podniesienie jej pH. Wydatek ten, choć niespodziewany, jest konieczny. Pieniądze na ten cel zostaną przyznane ZWiK-owi na zasadzie swego rodzaju pożyczki, gdyż, jak zapewniał Skarbnik Gminy Paczków, pieniądze te wrócą do gminnego budżetu. Radni nie mieli do uchwały większych wątpliwości i jednomyślnie ją podjęli.

Pod koniec sesji przyszedł czas na wolne wnioski. Wśród tematów pojawiła się m.in. kwestia potencjalnego zagrożenia powodziowego. Ogromne ilości zalegającego śniegu zwiększają ryzyko wystąpienia powodzi. W gminie regularnie sprawdzane jest oblodzenie na rzekach. W najbliższych planach jest również wzmocnienie wałów na rzece Nysa Kłodzka (okolice ul. Młyńskiej), do czego użyta zostanie część ziemi pochodzącej z budowy kanalizacji.
Poruszony też został temat tegorocznej "Akcji Zima" - do tej pory Gmina Paczków wydała na odśnieżanie ok. 93 tys. zł, dodatkowe pieniądze na ten cel są w budżecie zabezpieczone, a umowa z firmą koordynującą akcję obowiązuje do kwietnia 2010 roku.

Radni rozmawiali także o zapowiadanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wymianie nawierzchni na całej długości ulicy Zawadzkiego oraz częściowo ulicy Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Zawadzkiego do mostu nad Nysą Kłodzką). Przypomnijmy, że opolski ZDW planuje rozpocząć tę potężną inwestycję już wiosną tego roku.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec lutego. 

Otwórz