Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny już od 16 czerwca!

Strona główna Dla Mieszkańców Polityka prorodzinna Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny już od 16 czerwca!

Oprócz funkcjonującej już Opolskiej Karty Rodziny i Seniora rodziny będą miały teraz wsparcie również poprzez Kartę Dużej Rodziny (zasięg ogólnopolski). Przypomnijmy, że w tej karcie (KDR) rodziny wielodzietne to te, w których na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci.

Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma Kartę na czas nieokreślony. Będzie honorowana nawet, gdy dzieci dorosną. Dzieciom natomiast Karta przysługiwać będzie do 18 roku życia, a w sytuacji, gdy kontynuują naukę do 25 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają Kartę niezależnie od wieku.

Kto może otrzymać Kartę Dużych Rodzin?
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej ? do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko ? w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Jakie dokumenty do wniosku?
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów).
1) Wniosek wypełniony na formularzu (podany na stronie internetowej lub otrzymany w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie)
Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica ? dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ? postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z PCPR w Nysie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka)  ? zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca 2014 r., w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej ? w Paczkowie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego ul. Słowackiego 4 (tel. 77 4354939).

Wniosek do pobrania tutaj.

Jakie uprawnienia daje karta?
Wykaz uprawnień  wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny oraz wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom są dostępne na witrynie internetowej www.rodzina.gov.pl. Rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny będą mogły liczyć np. na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które gminy przyznają swoim mieszkańcom. Wykaz zniżek oraz oferty partnerów KDR można znaleźć tutaj. 
Karta wydawana jest bezpłatnie! Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie 8,76 zł.

Poniżej przykładowy wygląd Karty Dużej Rodziny:


OtwĂłrz