Dofinansowania do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii – sprawdź szczegóły

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dofinansowania do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii – sprawdź szczegóły

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji   odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Budżet Programu „Prosument Opolski” na rok 2014 wynosi 2 mln zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny, ale nie więcej niż:
• wysokość określona w § 8 ust. 2 „Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”;
15.000 zł dla osób fizycznych i 45.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących jedno odnawialne źródło energii;
30.000 zł dla osób fizycznych i 90.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej lub w których część mieszkalna stanowi nie mniej niż 50% powierzchni budynku.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:
•  pompy ciepła,
•  instalacje solarne,
•  systemy fotowoltaiczne,
•  małe elektrownie wiatrowe,
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.


Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.11.2014 r. do 31.12.2017 r. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 1 grudnia 2014 r. w trybie ciągłym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesyłać drogą pocztową na adres Funduszu lub składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wszystkie zgłoszenia powinny spełniać wymagania określone w „Regulaminie Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Prosument Opolski”

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl
Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103

 

Otwórz