Nowy Burmistrz zaprzysiężony - gminę czekają zmiany!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowy Burmistrz zaprzysiężony - gminę czekają zmiany!

Artur Rolka, wybrany w tegorocznych Wyborach Samorządowych na Burmistrza Gminy Paczków, został już oficjalnie zaprzysiężony na to stanowisko. Formalności tej dopełniono na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek 8 grudnia br. w paczkowskim ratuszu.

Zgodnie z prawem sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie - Wiesław Barabasz. Najważniejszym punktem sesji było uroczyste zaprzysiężenie nowego Burmistrza - Artura Rolki i przekazane mu insygniów przez Bogdana Wyczałkowskiego

Obejmujący urząd Burmistrz Gminy Paczków uroczyście ślubował, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Pan Artur Rolka w swoim expose podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Paczków, którzy głosując w wyborach samorządowych zapoczątkowali zmiany poprzez wybór nowego składu Rady Miejskiej w Paczkowie, a dwa tygodnie później zaproponowali miastu i sołectwom nowego burmistrza.

Debiutujący włodarz zapewniał, że zamierza spełniać społeczne oczekiwania na zmiany, stawiając ambitne cele i zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, poprawy infrastruktury społecznej oraz nowych inwestycji.

Burmistrz wymienił najważniejsze priorytety, które mają wpłynąć na rozwój gminy. Zwrócił uwagę na pobudzenie aktywności gospodarczej wśród mieszkańców naszej gminy oraz pomoc już funkcjonującym przedsiębiorcom. Zasugerował, że narzędziem skutecznym do realizacji tego celu będzie planowany Paczkowski Inkubator Przedsiębiorczości.

Następnie wspomniał o konieczności zinwentaryzowania nieruchomości na cele inwestycyjne oraz ich dostosowanie lub uzbrojenie pod kątem przyjęcia nowego inwestora na teren naszej gminy.

Wśród priorytetów pojawił się również ważny obszar, jakim jest opieka społeczna, pomoc osobom ubogim, seniorom oraz  osobom bezrobotnym. Oprócz zwiększenia efektywności w wykorzystaniu narzędzi z funduszu pracy takich jak roboty publiczne, prace społeczno użyteczne, staże. Pan Artur Rolka zaproponował podjęcie wspólnych działań w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych, w którym bezrobotni otrzymując systematyczne wynagrodzenie, będą świadczyć usługi m.in. na rzecz gminy. 

Zostały również poruszone kwestie wydłużającego się okresu życia mieszkańców, które powodują zmiany struktury wieku, z przewagą osób starszych w społeczeństwie. Znaczna część seniorów oczekuje pomocy w obszarze aktywności, kontaktu z drugim człowiekiem i realizacji wspólnych zainteresowań. W tym zakresie planowane jest utworzenie Dziennego Domu Opieki nad Seniorami. W swoim expose burmistrz zapewniał, że jest otwarty  na rozwiązywanie problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz kontynuowaniu współpracy z Komisariatem Policji w Paczkowie dot. wspierania służb ponadnormatywnych, zwłaszcza w okresie letnim, a także z Komendą Wojewódzką i Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie pan Rolka zadeklarował utrzymanie obecnej sieci placówek oświatowych oraz wykorzystywaniu najbliższego okresu programowania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. 

W swojej wypowiedzi podkreślił wartość obszarów wiejskich, w tym skierowaną na zagadnienia takie jak np. inwestycje w kanalizację, rewitalizacja wysypiska śmieci w Ujeźdźcu, budowę nowej stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie  zbiornika Kozielno, czy kontynuację funduszu sołeckiego.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz – Artur Rolka zaprosił do współpracy wszystkich mieszkańców oraz pracowników UM w Paczkowie, podkreślając, że większość problemów będzie rozwiązywana wspólnie, jak stwierdził - „Tyle władzy na ile to konieczne, tyle wolności na ile to możliwe”.

Następnie radni przystąpili do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, powołana na posiedzeniu komisja skrutacyjna przeprowadziła wśród radnych głosowanie i po podliczeniu głosów ogłosiła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej wybrane zostały panie: Wiesława Kurowska oraz Małgorzata Maluch.

Na sesji złożono podziękowania dla ustępującego Burmistrza – Bogdana Wyczałkowskiego za 16 –letni okres piastowania funkcji Burmistrza Gminy Paczków, składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę i skuteczne działanie na rzecz naszej gminy. Podziękowania za długoletnią, dobrą współpracę  złożono również ustępującemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Zdzisławowi Michelowi, życząc mu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.  

Treść expose Burmistrza Gminy Paczków - Artura Rolki do pobrania tutaj. 

Otwórz