Data publikacji: 1.12.2014

Po wywalczonych mandatach w tegorocznych wyborach samorządowych,15 radnych złożyło uroczyste ślubowanie.

1 grudnia br. w paczkowskim Urzędzie Miejskim odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Miejskiej. Dokładnie w południe, w ratuszowej sali posiedzeń nowo wybrani radni spotkali się na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.

W sesji uczestniczyli dotychczasowy Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski oraz jego zastępca Grzegorz Jasiok, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak oraz Burmistrz- elekt Artur Rolka. Pojawili się także sołtysi kilku podpaczkowskich wsi.

Obrady rozpoczął Zdzisław Michael, który przez ostatnią kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Były "szef" paczkowskich rajców nowym radnym życzył powodzenia w ich samorządowej służbie mieszkańcom naszej gminy. Następnie Michael przekazał symboliczny Łańcuch Przewodniczącego najstarszemu wiekiem radnemu nowej kadencji – Adamowi Czadankiewiczowi, który poprowadził inauguracyjną sesję.

Pierwsza sesja poświęcona była sprawom organizacyjnym - nowi radni odebrali z rąk Ewy Pawlinów (Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej) stosowne zaświadczenia o wyborze, a następnie, zgodnie z tradycją, złożyli uroczyste ślubowanie. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady złożyli ślubowanie. Wszyscy paczkowscy radni skwitowali je dodaniem formuły "Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg."

Poniżej zamieszczamy pełną treść przyrzeczenia: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."


Następnie rajcy skupili się na wyborze przewodniczącego oraz przewodniczących komisji stałych. Powołana na początku posiedzenia komisja skrutacyjna przeprowadziła wśród radnych głosowanie i po podliczeniu głosów ogłosiła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Wiesław Barabasz.

Dokonano również wyboru przewodniczących komisji  - Stanisław Janik został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Piotr Biernat stanął na czele Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, Beata Korytkowska objęła stanowisko Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Katarzyna Motyka zarządzać będzie Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania propozycji składów poszczególnych komisji stałych i poddali je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonych wcześniej rozmów i konsultacji, Rada przyjęła uchwałę, w myśl której składy czterech wewnętrznych komisji paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 będą przedstawiać się następująco:
•    Komisja Rewizyjna – Stanisław Janik (Przewodniczący), Ewa Szlosek, Anna Kozłowska, Jerzy Dziasek, Piotr Biernat.
•    Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami – Piotr Biernat (Przewodniczący), Wiesława Nowakowska, Katarzyna Motyka, Adam Czadankiewicz, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Stanisław Janik.
•    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Beata Korytkowska (Przewodnicząca), Genowefa Konat, Małgorzata Maluch, Jerzy Dziasek, Bronisław Wiśniowski, Józef Stachera, Wiesława Kurowska.
•    Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Katarzyna Motyka (Przewodnicząca),Wiesława Nowakowska, Józef Stachera, Ewa Szlosek,  Wiesława Kurowska, Małgorzata Maluch, Bronisław Wiśniowski, Adam Czadankiewicz.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Gminy Paczków – Artura Rolki - odbędzie się na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która zaplanowana jest na 8 grudnia br.

Skład paczkowskiej Rady Miejskiej VII Kadencji (2014-2018): Małgorzata Maluch, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Bronisław Wiśniowski, Ewa Szlosek, Józef Stachera, Beata Korytkowska, Jerzy Dziasek, Wiesław Barabasz, Katarzyna Motyka, Wiesława Kurowska, Piotr Biernat, Stanisław Janik, Wiesława Nowakowska, Adam Czadankiewicz.