Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

   I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Paczkowie przy ul. Robotniczej 10.
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 13-13a-15-17.

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Lokal mieszkalny nr 3a położony w Paczkowie przy ul. Staszica 19.

   III.  Dzierżawa na okres do 3 lat: 
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem  
    działki 323/2.

IV. Najem na okres do 3 lat.
     1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Słowackiego dz. 371/8.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 


 

Otwórz