Data publikacji: 28.03.2014

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i  dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Daszyńskiego 30b,32,32a,32b (klatka 32b)
2.    Lokal mieszkalny nr 9 – Paczków, ul. Kołłątaja 2
3.    Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Rynek 22-23
4.    Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków ul. Poniatowskiego 1
5.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Rynek 54

   II.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.  Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych 
      numerem działki 646/13, 434/1, 394/1, 155, 1093/7, 964, 158/1.
2.   Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 
      294/3, 294/4.
3.   Nieruchomość gruntowa położona w Dziewiętlicach oznaczonych numerem 
      działki 331
4.   Nieruchomość gruntowa oraz część nieruchomości gruntowej położone w 
      Trzeboszowicach oznaczone numerami działki: 426/2, 208/61.
5.   Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie oznaczona numerem  
      działki 205/1

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.