Data publikacji: 7.03.2014

Senat RP przegłosował wczoraj - 6 marca 2014 r. nową ustawę o funduszu sołeckim.

Według ustawy z 2009 r., fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące system wsparcia inicjatyw lokalnych, które przekazywane są do dyspozycji poszczególnym sołectwom.

Fundusz sołecki w gminie Paczków sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. To dzięki niemu mieszkańcy wsi mogli zrealizować  wiele przedsięwzięć np. malowanie elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach, remont świetlicy wiejskiej w Unikowicach, wykonanie placu zabaw w Ujeźdźcu, czy modernizację miejsca spotkań, zabaw i rekreacji „Pasionek” w Kamienicy. 

Celem przyjętej przez Sejm ustawy jest m.in. zwiększenie liczby gmin korzystających z funduszu o 15 proc., czyli do 70 proc. ogółu gmin. Przewidziano zwiększenie o 10 proc. wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego .

W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
- wprowadzenie zapisu zwiększającego zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

Nowe przepisy mają umożliwić realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji. W ustawie zapisano też możliwość zmian w planowanych przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków. Dotychczas zgłoszone w ramach funduszu projekty nie mogły być zmieniane w trakcie roku budżetowego.