Data publikacji: 27.01.2014

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko Specjalisty psychoterapii uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalista z wykształceniem wyższym kierunkowym z umiejętnością nawiązywania kontaktu oraz wieloletnim doświadczeniem usług terapeutycznych w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie - to tylko niektóre z wymagań, które będą musiały spełnić osoby ubiegające się o stanowisko w Świetlicy Socjoterapeutycznej, przy ul. Daszyńskiego 11.

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

1.    prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
2.    prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
3.    prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych,
4.    organizowanie i prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
5.    organizowanie wspólnych zajęć, wyjazdów,
6.    odpowiedzialność za obiekt w którym odbywają się zajęcia,
7.    nadzór nad zgromadzonym w pomieszczeniach profilaktyki alkoholowej sprzętem,
8.    dokonywanie konserwacji i drobnych napraw w tych pomieszczeniach,
9.    prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą,
10.    motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień.
11.    informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego.
12.    udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym.
13.    animowanie i wspieranie lokalnego środowiska trzeźwościowego w podejmowanych inicjatywach.
14.    współdziałanie z grupami samopomocowymi: AA – Anonimowi Alkoholicy, Al. -Anon (członkowie rodzin).
15.    koordynacja i aktualizacja strony internetowej w zakresie profilaktyki w gminie.

Więcej szczegółów znaleźć można w treści ogłoszenia, które dostępne jest na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie ul. Rynek 1 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Terapeuta" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2014 r. do godz. 15.00.