Data publikacji: 26.11.2013

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
•  jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
•  blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Statystyki pokazują, że począwszy od października, strażacy notują wiele pożarów spowodowanych osadzaniem się sadzy w kominie oraz złym stanem technicznym przewodów kominowych.

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym
i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.


Spadek temperatury przekłada się zazwyczaj na ilość pożarów w budynkach mieszkalnych. Ludzie za wszelką ceną chcą utrzymywać w mieszkaniach odpowiednią temperaturę, jednak niestety często zapominają o zachowaniu odpowiednich warunków i zasad np. niezachowanie bezpiecznych odległości materiałów palnych od pieców centralnego ogrzewania.

Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych.

Jeśli w kominie zapali się sadza należy jak najszybciej powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia przestrzegać paru zasad:

- wygasić palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca,
- gaszenie pożaru sadzy w kominie należy rozpocząć od przykrycia wylotu komina "sitem kominowym" lub wilgotnym płótnem,
- kontrolować temperaturę i stan komina na całej wysokości.
Skutki takich pożarów bywają niestety bardzo często tragiczne. Niejednokrotnie bywało, że mieszkańcy tracili w wyniku takiego pożaru nie tylko dach nad głową, ale i cały dobytek, a nawet ponosili śmierć. Warto przyjrzeć się tutaj własnemu, najbliższemu podwórku. Nie dopuśćmy zatem do stworzenia podczas tego sezonu grzewczego zagrożenia dla naszego życia i mienia. 


 Liczymy, że akcja informacyjna "Nie dla czadu" prowadzona w całej Polsce przez MSW i Państwową Straż Pożarną dotrze z informacją o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą „cichy zabójca” również do wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

Tutaj można pobrać ulotkę wydaną przez Państwową Straż Pożarną, która zawiera informacje dotyczące tlenku węgla.

Jednocześnie informujemy, że ulotki można pobierać:
- u sołtysów,
- w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkalnych,
- w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
- w Związku Emerytów i Rencistów,
- we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych tj. w Kamienicy, Wilamowej, Gościcach, Starym Paczkowie, Ujeźdźcu, Dziewiętlicach
- w  kasie Urzędu Miejskiego,
- w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.