Data publikacji: 31.05.2013

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.    Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Rynek 41

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Lokal mieszkalny nr 10 – Paczków, ul. Rynek 54

III.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.  Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem     działek 658/2 i 658/3.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.