Data publikacji: 20.12.2012

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jest o co powalczyć, bo w nadchodzącym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 58 tys. zł.  W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu:

W tej edycji wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio - na ochronę i promocję zdrowia 5 000 zł; na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 15 000 zł, a na pomoc społeczną 10 000 zł.

Oferty dotyczące powierzania lub wspierania wykonywania zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie (wraz z niezbędnymi załącznikami) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, pok. 10 - I piętro) w terminie do 15 stycznia 2013 r. do godz. 15:00. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta realizacji zadania publicznego + dopisek nazwy zakresu realizacji"). Rozpatrzenie ofert nastąpi do 24 stycznia 2013 r. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2013 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.