Data publikacji: 11.09.2012

W Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie trwa nabór wniosków o stypendia szkolne dla uczniów z gminy Paczków. Przypominamy, że dokumentację można składać do 17 września.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013 przysługują m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło określone zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł netto (od 1 października 2012 r. to kryterium dochodowe wzrośnie do kwoty 456 zł). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie lub stałe zameldowanie na terenie gminy Paczków.

W roku szkolnym 2012/2013 wnioski o stypendium można składać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (ul. Rynek 1 - Wydział Oświaty, II piętro, pokój nr 15) w terminie do 17 września 2012 roku.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć opinię dyrektora szkoły oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach (w przypadku oświadczenia należy pamiętać o wymaganej klauzuli, potwierdzającej świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji). Druki wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.