Data publikacji: 20.02.2012

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2012, związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

W tym roku na realizację zadań w tym temacie przeznaczono łączną kwotę 280 tys. zł. Kwota ta przewidziana jest na teren całego województwa opolskiego. W naszej gminie nie brakuje obiektów zabytkowych, które mogą wymagać remontu, a ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie tego typu inicjatyw.

O pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego lub finansują prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Oznacza to, że dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego należy złożyć do piątku 16 marca 2012 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Żeromskiego 3, III piętro. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Departamentu. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z wnioskiem projektu i harmonogramu realizacji zadania. Rozpatrywane będą wnioski, w których wkład własny podmiotu w realizację zadania wynosi min. 30% kosztów całkowitych. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jeżeli zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia powyższych prac. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można znaleźć tutaj.