Data publikacji: 21.11.2011

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podobne podmioty do wskazywania osób, które będą brały w udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Paczków w 2012 roku.

Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2012 roku.

Członkowie komisji konkursowych pełnią swoje funkcje społecznie, a przedmiotem ich pracy w komisjach konkursowych będzie ocena i opiniowanie ofert w przyszłorocznych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Paczków organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom itp.). Zadania te wykonuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu, a ich celem będzie rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy Paczków, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Termin zgłaszania kandydatów upływa we wtorek 20 grudnia 2011 roku. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.paczkow.bip.net.pl. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.