Czerwcowe obrady radnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Czerwcowe obrady radnych

We wtorek 29 czerwca w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się czerwcowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem nasi radni pochylili się nad dwunastoma uchwałami.

Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady. Po jego zakończeniu, radni zasiedli do szóstych w tym roku, a czterdziestych siódmych w skali całej kadencji, obrad sesyjnych. Tradycyjnie na sali nie zabrakło obecności Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego, jego Zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Dariusza Wąsiaka. Obecna była także liczna reprezentacja sołtysów z paczkowskich wsi.

Po wprowadzeniu drobnej korekty w dość obszernym porządku obrad, głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków, który przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Bogdan Wyczałkowski wspomniał w nim m.in. o rozdysponowaniu środków na tegoroczne stypendia naukowe, ogłoszeniu dwóch naborów na wakatujące stanowiska urzędnicze w paczkowskim magistracie, trwającym przetargu na sprzedaż jednego z lokali mieszkaniowych przy ulicy Staszica, kilku przekształceniach z wieczystego użytkowania we własność prywatną oraz kilku zgodach na zwiększenie stawki funduszu remontowego w paczkowskich wspólnotach mieszkaniowych.
Wyczałkowski wspomniał także o propozycji, z którą jakiś czas temu Gmina Paczków wystąpiła do nyskiego Zarządu Dróg Powiatowych. Chodzi o przejęcie od powiatu ulicy Staszica. ZDP przychylił się do tego pomysłu, jednak pod warunkiem, że wraz z ulicą Staszica przekaże pod gminną administrację również ulicę Młyńską. Burmistrz wyraził zgodę na tego typu rozwiązanie, dlatego istnieje spora szansa na to, by obie te drogi wkrótce należały do Gminy Paczków. Procedura przejęcia została już uruchomiona. 
Rozstrzygnięto już przetarg na remont dachu w budynku przedszkola na ul. Młyńskiej - zwyciężyła oferta wykonawcy, który zobowiązał się zrealizować tę inwestycję za 26 tys. zł. Burmistrz potwierdził również pozytywne rozpatrzenie wniosku Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie o przekazanie 30 tys. sztuk dachówek na remont dachu budynku przy ulicy Mickiewicza 3.
Gospodarz Paczkowa opowiedział również radnym o kilku istotnych spotkaniach, jakie odbył w ostatnim czasie, m.in. podczas wizyty władz oświatowych z niemieckiego regionu Nadrenii-Palatynatu oraz roboczego zebrania w sprawie profilaktyki powodziowej miasta Paczkowa

Podczas obrad na przysłowiowy "pierwszy ogień" poszła uchwała w sprawie zmiany w tegorocznym budżecie Gminy Paczków (ustalono plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 9.936.536 zł). Kolejne dwie uchwały dotyczyły określenia szczegółów zakresu i dokładnej formy, w jakiej przygotowane zostaną informacje o przebiegu wykonania planu finansowego budżetu Gminy Paczków oraz paczkowskich instytucji kultury za I półrocze.

Następnie radni przegłosowali uchwałę, w myśl której wkrótce ustalony zostanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy. Kolejna uchwała wprowadziła kilka korekt do uchwały z 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków. Zmiany mają na celu m.in. ułatwienie uzyskania lokalu komunalnego wychowankom, opuszczającym rodziny zastępcze i domy dziecka oraz poszerzeniu kategorii podmiotów, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w najmie lokalu socjalnego o gospodarstwa domowe, których członkami są osoby niepełnosprawne.

W kolejnym punkcie radni za pomocą uchwały przyjęli do realizacji projekt pod nazwą "Bądź Kowalem Swego Losu - Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Paczków", który co roku pilotuje w naszej gminie Ośrodek Pomocy Społecznej. Program ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie otrzyma środki finansowe, które przeznaczone zostaną na rozwój i upowszechnianie społecznej i zawodowej aktywności mieszkańców Paczkowa i okolic, korzystających z usług OPS. 

Kolejne cztery uchwały dotyczyły udzielenia z budżetu Gminy Paczków jednorazowej pomocy finansowej czterem opolskim gminom, które ucierpiały podczas majowej powodzi. Wsparcie z Paczkowa powędrowało do Gminy Zawadzkie, Gminy Tarnów Opolski, Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz Miasta Opole - każdy z tych podmiotów otrzyma po 3 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze drogowej i mostowej. Ostatnia, wprowadzoną tuż przed rozpoczęciem sesji kwestią, jaką tego dnia zajęli się nasi rajcy, była uchwała wprowadzająca kilka istotnych i wymaganych przez najnowsze przepisy prawne zmian w treści majowej regulacji w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Wśród wolnych wniosków pojawił się m.in. temat zorganizowania na terenie Paczkowa wyznaczonego parkingu dla autokarów, które przywożą do naszego miasta wycieczki turystów. Problem braku miejsc parkingowych dla autobusów w "Polskim Carcassonne" został już co prawda częściowo rozwiązany (turystyczne autokary mogą parkować na placu głównego przystanku autobusowego przy ulicy Staszica), jednak to rozwiązanie wciąż nie jest odpowiednio zakomunikowane kierowcom wspomnianych wycieczek. Radni zauważyli konieczność odpowiedniego oznakowania miasta pod tym kątem. Poruszona została także kwestia przygotowania parkingu autobusowego na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie (ul. Wojska Polskiego) - za tą lokalizacją przemawia przede wszystkim bliskość Domu Kata, w którym wkrótce otwarte zostanie paczkowskie Centrum Informacji Turystycznej. Dzięki temu, przyjeżdżający do Paczkowa goście mogliby z łatwością dotrzeć do miejsca, w którym zasięgną wszystkich niezbędnych informacji oraz zostaną "wyposażeni" w przydatne materiały promocyjne. Radni zapowiedzieli, że w najbliższym czasie powrócą do tego niezwykle istotnego tematu.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec lipca 2010 r.

Otwórz