Data publikacji: 19.01.2010

W związku z panującymi warunkami atmosferyczynymi Wojewoda Opolski przypomina mieszkańcom naszego województwa o pewnych obowiązkach.

Wojewoda przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania w czystości i porządku niemchomości, poprzez systematyczne uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń, szczególnie z części położonych wzdłuż nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności chodników.

Należy pamiętać, że:

Szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie danej gminy regulowane są przez regulamin stanowiony jako prawo miejscowe w drodze uchwał rady miejskiej. W przepisach tych zawarte są również obowiązki związane z usuwaniem z dachów i gzymsów obiektów budowlanych sopli lodowych i zwisów śniegowych.